شکایت

مادر وبرادر من .زمانی که پدرم بیمار بود وحافظه خود را کاملا از دست داده بود سند منزل پدرم را به نام خود کردند میتوانم شاکی شوم