حعل امضا

محمد صالح

یه نفر با حعل اممضا چک منو صادر کرده حالا طرف مقابل رفته شکایت کرده ممن چکار باید بکنمم