مهریه

حسین زرین خشت

با سلام همسرم بعد از فوت پدرم و با در نظر گرفتن مضوع ارثیه، مهریه خود را به اجرا گذاشته

بنده دست نوشته ای از ایشان دارم با این مضمون که از تمام حق و حقوق مندرج در عقد نامه بجز سه عدد سکه و یک ماه حقوق گذشته و از خانواده های طرفین هم 7 نفر به عنوان شاهد امضا کردند و اثر انگشت زدند

آیا میتوانم به استناد ماده 10 قانون مدنی از سند و قرارداد مذکور استفاده کنم؟
حسین زرین خشت

با سلام همسرم بعد از فوت پدرم و با در نظر گرفتن مضوع ارثیه، مهریه خود را به اجرا گذاشته

بنده دست نوشته ای از ایشان دارم با این مضمون که از تمام حق و حقوق مندرج در عقد نامه بجز سه عدد سکه و یک ماه حقوق گذشته و از خانواده های طرفین هم 7 نفر به عنوان شاهد امضا کردند و اثر انگشت زدند

آیا میتوانم به استناد ماده 10 قانون مدنی از سند و قرارداد مذکور استفاده کنم؟