افروش ملک به چند نفر

اگر شخصی اپارتمانی را به چند نفر بفروشد با مبایعه نامه چه حکمی برایش اجرا میشود