فردی که تعداد زیادی شکایت واهی انجام داده

mohsen

فردی به علت اختلافات خانوادگی و برای تحت فشار گذاشتن و اذیت کردن اقدام به شکایت های فروانی کرده است  که اکثرا هم تبرئه شده ایم . آیا می توان از این فرد به علت شکایت های واهی شکایت کرد تا دیگر از این طریق ایجاد مزاحمت و هزینه نکند