قرارداد مشارکت مدنی

رستمی

باسلام بند و مادر و خواهر در یک واحد اداری بطور مساوی مالک هستیم مبایعه نامه ای در این مورد بین ما تهیه شده است ولی موضوع مالکیت هریک انتقال قطعی در دفتر خانه صورت نگرفته است  واحد اداری جهت فعالیت کاری توسط دیگران در اختیار بنده قرار گرفته است سوال اینکه امکان تهیه قرارداد مشارکت مدنی بین ما وجود دارد تا از نظر حوزه مالیاتی قابل قبول باشد با تشکر
رستمی

باسلام بنده و مادر و خواهر در یک واحد اداری بطور مساوی مالک هستیم مبایعه نامه ای در این مورد بین ما تهیه شده است ولی موضوع مالکیت هریک انتقال قطعی در دفتر خانه صورت نگرفته است  واحد اداری جهت فعالیت کاری توسط دیگران در اختیار بنده قرار گرفته است سوال اینکه امکان تهیه قرارداد مشارکت مدنی بین ما وجود دارد تا از نظر حوزه مالیاتی قابل قبول باشد با تشکر