شکایت

امیر

 


بنده یک ساختمان قدیمی داشتم که می خواستم بسازم .در این ساختمان یک مغازه 32 متری وجود داشت که ملکیت آن متعلق به ما بود.هنگام قرار داد با سازنده در زمان قرار داد نوشته شد بر طبق قواعد شهرداری متراژ مغازه مشخص می شود .در سند هم ذکر شده بود 16 متر عقب نشینی دارد .پس از ساخت صاحب مغازه از ما به دلیل عقب نشینی و کوچک شدن مغازه شکایت کرد و داداگاه نیز رای را به نفع مغازه دار با وجود مدارک موجود داد .آیا ما می توانیم از سازنده بابت همین عقب نشینی شکایت کرد .چرا که در بخشی اعلام شده بود که برای این عقب نشینی امتیاز دریافت شده است .خواهشمند آیا می توان باتوجه به این که قرار داد را ما و سازنده و مغازه دار امضا کرده ایم و صاحب مغازه با توجه به سند از ما شکایت ما نیز از سازنده شکایت نماییم.