مسدودنمودن خط موبایل توسط اپراتور

علی اشراقی

یک ماه قبل شماره ام رابه ایرانسل ترابردکردم.مراحل قانونی طی شد وسیم جدید فعال شد.پس از یک ماه بدون اطلاع خط رامسدود کردند به بهان ه نقص درمدارک که اگر چنین بوده چرا ترابرد پذیرفته شده وجالبتر اینکه سه روز بعد ازآن شماره دیگ ایرانسلم که ارتباطی با موضوع ندارد راهم مسدود کرده اند.سوال اینه باتوجه به اینکه اشتباه ازطرف اپراتوربوده آیا مجاز به مسدودکردن خط هستن واگرهستند خط دومی را چطور؟

 
علی اشراقی

یک ماه قبل شماره ام رابه ایرانسل ترابردکردم.مراحل قانونی طی شد وسیم جدید فعال شد.پس از یک ماه بدون اطلاع خط رامسدود کردند به بهان ه نقص درمدارک که اگر چنین بوده چرا ترابرد پذیرفته شده وجالبتر اینکه سه روز بعد ازآن شماره دیگ ایرانسلم که ارتباطی با موضوع ندارد راهم مسدود کرده اند.سوال اینه باتوجه به اینکه اشتباه ازطرف اپراتوربوده آیا مجاز به مسدودکردن خط هستن واگرهستند خط دومی را چطور؟