شکایت از اتلیه

اگر در مراسم عروسی حلقه عروس و داماد توسط فیلم بردار گرفته شود ولی به انها برگشت داده نشود مقصر کیست؟صاحب اتلیه یا فیلم بردا؟