خیانت در امانت

1-اگر کسی مالی را بدزدد سپس به دیگری به عنوان امانت بسپارد    ولی نفر دوم ان را از بین ببرد یا گم کند و... آیا نفر دوم خیانت در امانت کرده ؟

2- اگر کسی بیماری مثل سرطان داشته باشد و بدون اطلاع به بانک برود و وامی دریافت کند سپس  آن را بیمه کند تا بعد از فوتش بانک مانده ی وام را نتواند از وراث او استرداد کند آیا قرارداد منعقده او با بانک صحیح است یا از نظر شرایط اساسی معامله مشکل دارد ؟
1-اگر کسی مالی را بدزدد سپس به دیگری به عنوان امانت بسپارد    ولی نفر دوم ان را از بین ببرد یا گم کند و... آیا نفر دوم خیانت در امانت کرده ؟

2- اگر کسی بیماری مثل سرطان داشته باشد و بدون اطلاع به بانک برود و وامی دریافت کند سپس  آن را بیمه کند تا بعد از فوتش بانک مانده ی وام را نتواند از وراث او استرداد کند آیا قرارداد منعقده او با بانک صحیح است یا از نظر شرایط اساسی معامله مشکل دارد ؟