مطالبه عیوب ساختمان

حسین زاده

با سلام ,احترام 

پارکینگها با مزاحمت و یک انباری کسر دارد د در صورتجلسه تحویل نیز به این موضوع اشاره شده است .چه نوع دادخوستی بایی بنویسم؟ با سپاس