دریافت حقوق معوقه از کارفرما

saeedi
سلام بعداز ٥ ماه نپرداختن حقوق به ما عدم نیاز داده و میگوید بروید شکایت کنید ۶ ماه دیگر هم پرداخت نمیکنم,چه مدت طول میکشد تا حقوقمان وصول شود,اگر بعد از سه جلسه دادگاه حقوق را نپرداخت دادگاه توقیف اموال میدهد,توقیف اموال چه مدت زمان میبرد با تشکر,همچنین تعداد شاکیان زیاد است.