فریب تجاری

hasti
با سلام، آیا فریب شرکتهای داخلی و خارجی در خارجی نشان دادن شرکت و صاحب شرکت و صاحب اصلی سهام در صورتی که آن شخص خارجی کارمندی بیش نبوده و بظاهر کارمند ایرانی صاحب اصلی 80درصد سهام و صاحب اصلی شرکت است. و اصرار بر فریب شرکتها در صورتی که فاش شدن واقعیت موجب قطع همکاریها و جذب شرکتها می باشد. آیا این جرم است؟ و در اینصورت مجازاتش چیست؟