فالگیری در فضای مجازی

آیا مرد میتواند از همسرش تحت عنوان فالگیری در فضای مجازی شکایت کند؟