نفي ولد

با عرض سلام وادب
احتراما اينجانب برادرم فوت نموده است.فرزندي هم نداردولي در زماني كه كوپن ارزش داشت سال 65 به دليل اينكه برادرم در روستا زندگي ميكرد همسرش توانست اسم يك دختر را در شناسنامه برادرم بياورد.در صورتي كه اصلا همه ي ساكنان وهمسايگان ميدانند كه او فرزندي نداشته ووجود خارجي ندارد. حالا ما به دليل اينكه اسم اين دختر در شناسنامه است به مشكل خورديم.درخصوص خرجي كه برايش انجام داديم .در واقع چون آن دختر وجود خارجي ندارد  و همسرش نيز قبل از برادرم فوت نموده عملا من وخواهرم ورثه آن ميشويم.ولي اسم ان دختر مشكل ساز شده .خواهشمنداست درخصوص اينكه چه كاري بايد انجام دهيم توضيح بفرماييد.بسيار ممنونم