کم کردن سن قاونی

آیا راهی برای کم کردن سن که قانونی هم باشه وجود داره . اگه هست چقدر هزینه داره.