سوال ملکی

Sana
باسلام.اگرمادرم بخواهد خانه ی خودش را به 3 فرزند دخترخودش بدهد.آیا باید خانه را بنام این 3 نفربزند یا میتوان نوشته ی ثبتی تنظیم کرد و بگویید ک بعدفوت من خانه به این 3 دختر میرسد.آیانوشته ثبتی بعدفوت از اعتبار ساقط میشود؟؟؟