مزایده

در مزایده ی ملک دادگاه چه مبلغی را بعد از فروش میگیرد