توهین به خواهر و مادرم

رضا

سلام خواهر من به اشتباه جای پارک کس دیگه ای پارک کرده بود در مجتمع آپارتمانی .(جای پارک ما هم کس دیگه ای بوده) ساعت 2 شب و ظهر همان روز هم قصد خروج داشته که صاحب پارکینگ از طبقه سوم با رکابی شروع به توهین به خواهر من میکنه که شما بیخود کردی جای من پارک کردی و.. خواهر من ابراز پشیمانی میکند و عذرخواهی هم میکند و مرد  از همان بالا به باغبان مجتمع میگوید که میبینی چقدر اینها بیشعور و نفهم هستند که جای پارک بقیه پارک میکنند و خواهر من دوباره میگوید چرا توهین میکنید من که عذرخواهی کردم .طرف مقابل هم در جواب میگوید واسا الان میام پایین به حسابت میرسم
خلاصه که این آقا میاد پایین و هرچی از دهنش در میاد به خواهرم میگه که جواب هم میشنوه و در آخر بهش میگه معلومه چیکاره ای جنده (جلوی همه با داد و بیداد توی مجتمع که آبروی خواهرم میره و... ) با شنیدن جواب به سمت خواهرم حمله ور میشه و ضربه ای معمولی میزنه و نگهبان میگیرش که خواهرم هم هلش داده .مرد برمیگرده بالا و خواهرم گریه کنان به من زنگ میزنه
من (برادرش) با مادرم میریم بیرون ببینیم چی شده .و میریم جلوی درب خونه ی طرف که پیگیر ماجرا بشیم که درب باز نمیکنه .وقتی اومدیم وسط مجتمع از بالای پنجره طبقه سوم میبینم ایستاده و میخنده بعد که مادرم میپرسد به چه حقی چنین حرف هایی زدی چه حقی داشتی به دخترم این حرفارو بگی و آبروش ببری به مادرم هم میگه اصلا خودتم جنده ای . به من هم میگه فک کردی خیلی گردن کلفتی میای جلو در خونمون بزار ببینم کجا میری کی میری چطوری میری .گردن کلف تر و همسن خودت میفرستم برات ببینم چیکار میکنی . به حسابت میرسم .
من هم بدون هیچ جوابی (چون در جریان نذاح دسته جمعی هستم ) میرم خونه و زنگ میزنم 110 و موضوع کتبی میکنم.
حالا لطفا به من بگید چجوری پیگیری کنم این مشکل و کارا ین آقا ؟ مقصر کیه و از چه روش هایی و چه قانون (بند) هایی میتونم استفاده کنم ....
رضا

سلام خواهر من به اشتباه جای پارک کس دیگه ای پارک کرده بود در مجتمع آپارتمانی .(جای پارک ما هم کس دیگه ای بوده) ساعت 2 شب و ظهر همان روز هم قصد خروج داشته که صاحب پارکینگ از طبقه سوم با رکابی شروع به توهین به خواهر من میکنه که شما بیخود کردی جای من پارک کردی و.. خواهر من ابراز پشیمانی میکند و عذرخواهی هم میکند و مرد  از همان بالا به باغبان مجتمع میگوید که میبینی چقدر اینها بیشعور و نفهم هستند که جای پارک بقیه پارک میکنند و خواهر من دوباره میگوید چرا توهین میکنید من که عذرخواهی کردم .طرف مقابل هم در جواب میگوید واسا الان میام پایین به حسابت میرسم
خلاصه که این آقا میاد پایین و هرچی از دهنش در میاد به خواهرم میگه که جواب هم میشنوه و در آخر بهش میگه معلومه چیکاره ای جنده (جلوی همه با داد و بیداد توی مجتمع که آبروی خواهرم میره و... ) با شنیدن جواب به سمت خواهرم حمله ور میشه و ضربه ای معمولی میزنه و نگهبان میگیرش که خواهرم هم هلش داده .مرد برمیگرده بالا و خواهرم گریه کنان به من زنگ میزنه
من (برادرش) با مادرم میریم بیرون ببینیم چی شده .و میریم جلوی درب خونه ی طرف که پیگیر ماجرا بشیم که درب باز نمیکنه .وقتی اومدیم وسط مجتمع از بالای پنجره طبقه سوم میبینم ایستاده و میخنده بعد که مادرم میپرسد به چه حقی چنین حرف هایی زدی چه حقی داشتی به دخترم این حرفارو بگی و آبروش ببری به مادرم هم میگه اصلا خودتم جنده ای . به من هم میگه فک کردی خیلی گردن کلفتی میای جلو در خونمون بزار ببینم کجا میری کی میری چطوری میری .گردن کلف تر و همسن خودت میفرستم برات ببینم چیکار میکنی . به حسابت میرسم .
من هم بدون هیچ جوابی (چون در جریان نذاح دسته جمعی هستم ) میرم خونه و زنگ میزنم 110 و موضوع کتبی میکنم.
حالا لطفا به من بگید چجوری پیگیری کنم این مشکل و کارا ین آقا ؟ مقصر کیه و از چه روش هایی و چه قانون (بند) هایی میتونم استفاده کنم ....