فریب

Mahdi

شخصی مقداری قاره (لواشک)به تصور اینکه تریاک است از الف می خرد و پس از پرداخت وجه متوجه می شود که فریب خورده است.
آیا می تواند جنبه کیفری یا خصوصی داشته باشد؟
تحت چه عنوانی؟