روابط نامشروع

سلام.ايا ميتوان بدون سند و مدرك از همسر به جرم خيانت و رابطه نامشروع شكايت كرد؟در چه صورت دادگاه حكم به بررسي فضاي مجازي همسر ميكند؟