تغييرات اعضا شركت سهامى خاص

نيلوفر رادمند

آيا سهامداران عمده ميتوانند در شركت اعضا هيئت مديره را عوض كنند در صورتى كه خودشانعضو هيئت مديره نباشند؟؟؟؟