سوپیشنه

کاوه تکمه چی ساوجبلاٰغی

در سال 88 به جرم خیانت در امانت در نهران دستگیر وبه اوین رفتم وکارت وعکس صادر شد .پس از یک هفته با توجه به محل وقوع جرم در کرج به زندان رجایی شهر منقل شدم در آنجا هم مجددا کارت وعکس خورد .

سوال - آیا این دوتا کاردتکس هنوز وجود دارد یا تبدیل به یک کارتکس می شود یعنی دوتا سابقه وجود دارد یا یکی و آیا پس از گذشت این چند سال سو سابقه از بین می رود یا باید اقدام خاصی انجام داد .آیا سن وسال و شرایط جسمس تاثیر خاصی وجود دارد .یا باید از طریق سجل کیفری اقدام کرد .ضمنا شخص مورد نظر اکنون در شهرستان است آیا باید به تهران مراجعه کرد .ممنون وسپاس از عنایتی که میفرمایید.منتظر پاسخ وراهنماییتان هستم .
کاوه تکمه چی ساوجبلاٰغی

ر سال 88 به جرم خیانت در امانت در نهران دستگیر وبه اوین رفتم وکارت وعکس صادر شد .پس از یک هفته با توجه به محل وقوع جرم در کرج به زندان رجایی شهر منقل شدم در آنجا هم مجددا کارت وعکس خورد .

سوال - آیا این دوتا کاردتکس هنوز وجود دارد یا تبدیل به یک کارتکس می شود یعنی دوتا سابقه وجود دارد یا یکی و آیا پس از گذشت این چند سال سو سابقه از بین می رود یا باید اقدام خاصی انجام داد .آیا سن وسال و شرایط جسمس تاثیر خاصی وجود دارد .یا باید از طریق سجل کیفری اقدام کرد .ضمنا شخص مورد نظر اکنون در شهرستان است آیا باید به تهران مراجعه کرد .ممنون وسپاس از عنایتی که میفرمایید.منتظر پاسخ وراهنماییتان هستم .
کاوه تکمه چی ساوجبلاٰغی

سو پیشنه 
کاوه تکمه چی ساوجبلاٰغی

در سال 88 به جرم خیانت در امانت در نهران دستگیر وبه اوین رفتم وکارت وعکس صادر شد .پس از یک هفته با توجه به محل وقوع جرم در کرج به زندان رجایی شهر منقل شدم در آنجا هم مجددا کارت وعکس خورد .

سوال - آیا این دوتا کاردتکس هنوز وجود دارد یا تبدیل به یک کارتکس می شود یعنی دوتا سابقه وجود دارد یا یکی و آیا پس از گذشت این چند سال سو سابقه از بین می رود یا باید اقدام خاصی انجام داد .آیا سن وسال و شرایط جسمس تاثیر خاصی وجود دارد .یا باید از طریق سجل کیفری اقدام کرد .ضمنا شخص مورد نظر اکنون در شهرستان است آیا باید به تهران مراجعه کرد .ممنون وسپاس از عنایتی که میفرمایید.منتظر پاسخ وراهنماییتان هستم .

 
کاوه تکمه چی ساوجبلاٰغی

پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی آنلاین رایگان با زهرا بوجاری نژاد

صفحه اصلی

درباره ما

تماس با ما

ثبت نام

خروج(kasavoji@gmail.com)

سوپیشنه

متن پرسش

نرمال          
 

ارسال پرسش

کاوه تکمه چی ساوجبلاٰغی

در سال 88 به جرم خیانت در امانت در نهران دستگیر وبه اوین رفتم وکارت وعکس صادر شد .پس از یک هفته با توجه به محل وقوع جرم در کرج به زندان رجایی شهر منقل شدم در آنجا هم مجددا کارت وعکس خورد .

سوال - آیا این دوتا کاردتکس هنوز وجود دارد یا تبدیل به یک کارتکس می شود یعنی دوتا سابقه وجود دارد یا یکی و آیا پس از گذشت این چند سال سو سابقه از بین می رود یا باید اقدام خاصی انجام داد .آیا سن وسال و شرایط جسمس تاثیر خاصی وجود دارد .یا باید از طریق سجل کیفری اقدام کرد .ضمنا شخص مورد نظر اکنون در شهرستان است آیا باید به تهران مراجعه کرد .ممنون وسپاس از عنایتی که میفرمایید.منتظر پاسخ وراهنماییتان هستم .


 

کاوه تکمه چی ساوجبلاٰغی

ر سال 88 به جرم خیانت در امانت در نهران دستگیر وبه اوین رفتم وکارت وعکس صادر شد .پس از یک هفته با توجه به محل وقوع جرم در کرج به زندان رجایی شهر منقل شدم در آنجا هم مجددا کارت وعکس خورد .

سوال - آیا این دوتا کاردتکس هنوز وجود دارد یا تبدیل به یک کارتکس می شود یعنی دوتا سابقه وجود دارد یا یکی و آیا پس از گذشت این چند سال سو سابقه از بین می رود یا باید اقدام خاصی انجام داد .آیا سن وسال و شرایط جسمس تاثیر خاصی وجود دارد .یا باید از طریق سجل کیفری اقدام کرد .ضمنا شخص مورد نظر اکنون در شهرستان است آیا باید به تهران مراجعه کرد .ممنون وسپاس از عنایتی که میفرمایید.منتظر پاسخ وراهنماییتان هستم .


 

کاوه تکمه چی ساوجبلاٰغی

سو پیشنه 


 

کاوه تکمه چی ساوجبلاٰغی

در سال 88 به جرم خیانت در امانت در نهران دستگیر وبه اوین رفتم وکارت وعکس صادر شد .پس از یک هفته با توجه به محل وقوع جرم در کرج به زندان رجایی شهر منقل شدم در آنجا هم مجددا کارت وعکس خورد .

سوال - آیا این دوتا کاردتکس هنوز وجود دارد یا تبدیل به یک کارتکس می شود یعنی دوتا سابقه وجود دارد یا یکی و آیا پس از گذشت این چند سال سو سابقه از بین می رود یا باید اقدام خاصی انجام داد .آیا سن وسال و شرایط جسمس تاثیر خاصی وجود دارد .یا باید از طریق سجل کیفری اقدام کرد .ضمنا شخص مورد نظر اکنون در شهرستان است آیا باید به تهران مراجعه کرد .ممنون وسپاس از عنایتی که میفرمایید.منتظر پاسخ وراهنماییتان هستم .

 


 

© زهرا بوجاری نژاد2017