خیانت در امانن

حسن
من به دوستم مقداری ابزار یراق امانت دادم که 20روز اینده بهم برگرداند و انبار داری کند در قبالش 500هزار تومان بگیرد ،من رسید گرفتم ازش اما بعد از 20روز به من ابزارها را نداد ،شکایت کردم خط شناسی فرستاده شد معلوم شد که من این بارها را دادم حالا متهم نمیاد دادگاه چون با فیش حقوقی بیرون هست و قرار وثیقه 30میلیونی گذاشته اما رسید من 138میلیون هست ،محکومیت برایش صادر شده اما نه ضامن میاد نه متهم ،حالا من چگونه باید پولم رو کامل بگیرم چون بابت اون ابزارها چک دادم و چند روز اینده برگشت میخورد ،تو برج 1180میلیون چک دارم بابت این بارها ،ممنون میشم زود جواب من رو بدید خیلی سخت زندگی می کنم.