خیانت برادر و خواهر

Sara


من فرزند نخست خانواده ام ،یک خواهر و بردار دارم .پدرم فوت شده و بعدش فهمیدیم در زمان زنده ماندن سند را به نام خود کرده و حالا هم یک آپارتمان هست که به نام مادرم هست ولی  احتمالا وکالتی به خواهرم داده برای آن  خانه ،اکنون خواهر کوچیکم با مادرم زندگی میکنه و مریض داری اورا کرده تا بتواند رای مادرم را بسوی خود جذب کرده و آپارتمان را بنام خود کند ، در این وسط من چه باید بکنم و اسنادی هم در دست ندارم؟