چکم را کس دیگری امضا کرده و خرج کرده

علی مدل
سلام...یک فقره چک.من رو کسی سرقت کرده و خودش امضائ کرده و خرج کرده است...باید چه کنم