چک برگشتی

خسروابادی
مشکل دارم در دریافت مبلغ نفرش هم بازی در میاره و خسارت میبینم بابت دیرکرد چک تو شرکت