استعفاء ازشرکت خصوصی مستقردر پارک علم وفناوری

سلام.
در هنگام استخدام در یک شرکت نرم افزاری مستقر در پارک علم و فناوری، چک ضمانتی در وجه شرکت به مبلغ 15 میلیون تومان بابت ارائه آموزش های مربوط به نرم افزار هایشان اخذ شده است و به تبع آن قرارداد 3 ساله ای منعقد شده است، حال که بیش از یک سال از تاریخ استخدام اینجانب می گذرد و من به دلیل حقوق بسیار پایین و بدون هیچگونه مزایای قانونی قصد استعفاء دارم، به من عنوان می شود که حق خروج از شرکت را ندارم و تهدید به وصول چک می کنند در حالی که هیچ آموزشی داده نشده است! و تنها مکتوباتی جهت یادگیری در اختیار من گذاشته شده است.
استدعا دارم راهنمایی کنید چه باید بکنم و آیا موارد فوق سرزده شده از شرکت مذکور، قانونی است یا خیر.
تشکر فراوان.
سلام.
در هنگام استخدام در یک شرکت نرم افزاری مستقر در پارک علم و فناوری، چک ضمانتی در وجه شرکت به مبلغ 15 میلیون تومان بابت ارائه آموزش های مربوط به نرم افزار هایشان اخذ شده است و به تبع آن قرارداد 3 ساله ای منعقد شده است، حال که بیش از یک سال از تاریخ استخدام اینجانب می گذرد و من به دلیل حقوق بسیار پایین و بدون هیچگونه مزایای قانونی قصد استعفاء دارم، به من عنوان می شود که حق خروج از شرکت را ندارم و تهدید به وصول چک می کنند در حالی که هیچ آموزشی داده نشده است! و تنها مکتوباتی جهت یادگیری در اختیار من گذاشته شده است.
استدعا دارم راهنمایی کنید چه باید بکنم و آیا موارد فوق سرزده شده از شرکت مذکور، قانونی است یا خیر.
تشکر فراوان.