حق رای داشته؟

Ali jafari
قاضی که پرونده را رسیدگی نکرد صلاحیت رای را دارد وقتکه اصلا حاضر به رسیدگی بان نبود