لب مهریه بعد از فوت همسر

بنفشه
سلام مادرشوهر من قبل از فوت همسرم فوت کرده و پدرش زنده است و یه خانه و مغازه دارند که هر کدام سه دانگ دارشتن آیا به من مهریه تعلق میکیرد در ضمن حقوق تامین اجتماعی من و یارانه منو پسرم راهم محضری در قبال بودن پسرم با من از من پدرشوهرم گرفت