فسخ معامله وعدم استردادلاشه چک

محسن
باسلام اینجانب باشخص دیگری ملکی رابه قیمت چهل سه ملیون خریداری نمودیم و10ملیون انراشریکم نقدی دادومابقی رابنده طی سه فقره چک یازده ملیونی به فروشنده دادم وقراریکی ازچکها راشریکم پاس کندودرقبال ان به بنده سفته دادبعد8ماه به علت عیبی که ملک داشت باشریکم دادخواست فسخ معامله دادیم وفروشنده دردادگاه حاضرنشدورای فسخ صادرشدفروشنده چکها رابه شخص ثالثی واگذارکرده وان هم روی چکها اقدام قانونی کرده درحال حاضرشریکم به علت فسخ معامله حاضربه پاس کردن یکی ازچکها نیست وملک راهم تخلیه نمیکندمیگویدپولم رابده تامن برم ومن هم بعدازارسال اظهارنامه مبنی براستردادلاشه چک به فروشنده وشکایت خیانت درامانت حکم جلبش راگرفته ام ولی فروشنده متواری است لطف کنیدراهنمایی بفرمایین که چگونه این مشکل راحل کنیم وجواب شخصی راکه چکها بهش واگذارشده روبدیم ملک هم هنوزتحویل ندادیم