فسخ وکالتنامه محضری

حسن آقاییsalam

بسلام و احترام،

من درسال 1363یک وکالتنامه به همسرم دادم با این هدف که اگر اتفاقی برای من افتاد ، ایشان بتواند با فروش اموال من گلیم خود و سه فرزندم را از آب بیرون کشد ، در این مدت ، اولا ، فرزندان همه کبیر و مستقل شده اند، ثانیا ، سال هاست ، که دیگر موردی برای آن نگرانی وجود ندارد ، بخصوص که من نیمی از اموال غیر منقول خود رابنام همسرم کرده ام .

در این مدت بار ها از او خواسته ام که وکالتنامه محضری را به من برگرداند و وی با جار وجنجال و قهر ....استنکاف کرده است .چند سال پیش هم ، بدون اطلاع من ، با سوء استفاده از وکالتنامه ، کل یک واحد مسکونی مان را بنام خود کرده بود ، که من در سال 88 متوجه شدم و چون فرزندانم اورا تقبیح کردند ، رفت و دوباره مالکیت مسکتن را با همان وکالتنامه بنام دو نفرمان کرد .

من جدا میخواهم این وکالتنامه را فسخ و به نوعی بلا اثر نمایم ، بدون این که کار به دعوای حقوقی بکشد ، چون فرزندانم ناراحت و اقدام به تکرار وساطت های گذشته می کنند .

تقاضای راهنمایی دارم .

قبلا از بذل توجه و پاسخ جنابعالی سپاسگزاری میکنم

بااحترام    

              حسن آقایی