صدور چک بلامحل

با سلام.اینجانب بخاطر صدور چک بلامحل به مبلغ یکصدو ده میلیون ریال به دو سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت گرفتن دسته چک محکوم شده ام.و حکم اینجانب ۳ ماه قبل قطعی شده است.و من هم با قرار کفالت ازاد هستم.از حضور شما این سوال را داشتم که این مورد ثبت سو پیشینه کیفری شده است یا خیر؟و اگو رضایت شاکی را بگیرم سو پیشینه به چه صورت خواهد بود.با تشکر.