انحصاروراثت

با سلام در صورت فوت همسر ومطالبه مهریه و داشتن فرزند دختر صغیر ابتدا مهریه خانوم پرداخت میشود یا طبق گواهی انحصار وراثت حق فرزند کنار گذاشته میشود؟!در ضمن به مرحوم دیه ای نیز تعلق میگیرد