شكایت

مجتبی
سلام.فردی اشنا گوشی موبایلم رادرحالی كه درخودروی وی بودیم گرفته وبرده وپس نمیده فاكتور وجعبه گوشی رادارم و همچنین شماره پلاك خودروی فرد تنها نشانی كه ازوی دارم لطفا راهنمایی كنید باچه عنوان وچه صورت شكایت كنم. ممنون


مجتبی
ارسال پرسش مجتبی سلام.فردی اشنا گوشی موبایلم رادرحالی كه درخودروی وی بودیم گرفته وبرده وپس نمیده فاكتور وجعبه گوشی رادارم و همچنین شماره پلاك خودروی فرد تنها نشانی كه ازوی دارم لطفا راهنمایی كنید باچه عنوان وچه صورت شكایت كنم كه با اطمینان به حق خود برسم