بذل مهریه

داودرضایی

با سلام زوجه با حضور در دفتر اسناد رسمی و با تنظیم اقرار نامه بذل مهریه نمود و زوج قبول بذل نمود بنابراین هیچگونه ادعا بی برای زوجه در این خصوص چه در زمان حال و آتیه متصور نیست و حق هر گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود آیا با توجه به متن مذکور زوجه میتواند به ما  بذل خود رجوع نماید یا خیر ؟با تشکر