مهریه

آیا می توانم زن ناشزه ام را طلاق دهم و مهریه انرا قسطی پرداخت  نمایم؟