تقسیم ارث

پروین
درخانواده من پدر فوت کرده وزنی هم داشته ما سه تا خواهر و سه برادر هستیم از پدرم یک باب منزل مسکونی بجا گذاشته وبردار بزرگترزمین را بین خواهر وبرادر ها تقسیم نموده وبه زن بابام چیزی ندادن ازاین خونه اون قسمت ساخته شده بوده وپدرم اونجا مینشته به من رسیده حالا زن بابام شکایت کرده وحق شو میخواد من میتونم اون قسمت خونه برای خودم نگه دارم یا نه وسهم من هرچقدر بشه پولشو بدم وقسمتی که من رسیده نفروشم