مطالبه مهریه

یلدا
باسلام خدمت شما وکیل عزیز من خانمی ۲۰ساله وتبعه افغانستان هستم واکنون سه سال است که ترک منزل نموده ودرمنزل پدرم هستم وتنها ۶ماه باهمسرم زندگی کردم همسرم مرا الزام به تمکین کرده است ومن تمکین نکردم واکنون مهریه ام که ۱۰۰سکه است مطالبه کرده ام وجلسه بعدی دادگاه من تقسیط مهریه هست وهمسرمن درایران هیچ اموالی ندارد تاتوقیف کنم ولی درافغانستان اموال زیادی داردکه بنام پدرش هست من چگونه میتوانم اموالش راتوقیف کنم مراحل توقیف چگونه است؟