سرقت توسط فرزند

نادر
همسر من فوت گردیده وپسرم کلیه اسناد و مدارک وقولنامه ها وچک وحتی شناسنامه مرا از گاوصندوق برده ومخفی شده من باید چکار کنم؟