تغییر نام

تغییر نام اکرم به نگین در شناسنامه امکان پذیره؟ با توجه به اینکه از کودکی همه منو نگین صدا میزنن