مهریه

رضا اصلانی

سلام در سند ازدواج من و همسرم آمده است هر موقع آپارتمان به آدرس مشخص از سوی پدرم به نام من شود ،سه دانگ آن را به نام همسرم کنم.بنده میخواهم این متن را با تعهدی مبنی بر اینکه از منزل آینده خودم(با حداقل مبلغ خرید مشخص) دو دانگش را (بدون حق فروش و اجاره و سکنی )به نام همسرم خواهم کرد، جایگزین کنم.پرسش بنده اینست تعین زمان (مثلا دو سال)برای اجرای این تعهد و برعهده گرفتن مبلغ تعهد پس از انقضای زمان چه عواقبی برای من خواهد داشت.متشکرم
رضا اصلانی

سلام در سند ازدواج من و همسرم آمده است هر موقع آپارتمان به آدرس مشخص از سوی پدرم به نام من شود ،سه دانگ آن را به نام همسرم کنم.بنده میخواهم این متن را با تعهدی مبنی بر اینکه از منزل آینده خودم(با حداقل مبلغ خرید مشخص) دو دانگش را (بدون حق فروش و اجاره و سکنی )به نام همسرم خواهم کرد، جایگزین کنم.پرسش بنده اینست تعین زمان (مثلا دو سال)برای اجرای این تعهد و برعهده گرفتن مبلغ تعهد پس از انقضای زمان چه عواقبی برای من خواهد داشت.متشکرم