ازدواج هم جنسگرايىسلاb_ta_afshar@yahoo.com

سلام 

مي خواستم بدونم كسي كه معافيت هم جنسگرايى گرفته باشه و الان درمان شده باشه آيا ميتونه با غير همجنس ازدواج كنه؟و آيا مجازاتي ميشه؟براي حل اين مشكل چه كاري بايد انجام شود؟
سلام 

مي خواستم بدونم كسي كه معافيت هم جنسگرايى گرفته باشه و الان درمان شده باشه آيا ميتونه با غير همجنس ازدواج كنه؟و آيا مجازاتي ميشه؟براي حل اين مشكل چه كاري بايد انجام شود؟