مهریه

من در تاریخ26/8/92 دادگاه درخواست مهریه داشتم شوهرم منو راضی کرد که صرف نظرکنم حالا با توجه به مشکلاتی که برایم پیش آمده میتوانم شکایت قبلی را پیگیری کنم؟؟؟؟؟


آیا فرزندان میتوانند جداگانه از پدرشان شکایت کنند؟؟؟