حذف نام زن از شناسنامه در طلاق غیابی

میخوام بدونم چطور مهر طلاق به شناسنامه ام بزنم وقتی همسرم طلاق غیابی گرفته ومن مطمن نیستم میخوام ازدواج مجدد کنم