رسیدگی مجدد دادگاه تجدید نظر

محسنی

دادگاه تجدید نظر استان رای دادگاه بدوی را تایید نموده است و رای قطعی شده است. مجددا  وکیل خوانده همان لایحه ای که عنوان جلب ثالت بوده را که در دادگاه تجید نظر ارائه نموده بود مجددا بعد از تایید رای در دفتر دادگاه ثبت می نماید و دفتر دادگاه وقت رسیدگی تعیین می کند آیا دادگاه بعد از تایید حکم دادگاه بدوی مجددا می تواند پرونده را رسیدگی نماید.