چک برگشتی

صبا
با سلام آیا میتوانم همزمان از ظهر نویس و صادر کننده یعنی از هردو همزمان شکایت کنم؟ باتشکر