اسناد مالکیت قدیمی پدری

ملیکا جاوید فر
قصد برگشت به افغانستان برای زنده کردن املاک پدری که بعد از حمله ی شوری به دست فامیل و غریبه افتاده را دارم آیا سند اصلی و ریشه ایی هنوز از پدرم در اداره ی املاک افغانستان ممکنه وجود داشته باشه و چه طور میتونم بعد از کلی معاملات دروغین مالکیت اصلی پدرم را ثابت کرده و به اسنادی که باید داشته باشم اما به دلیل مهاجرت از بین رفته دسترسی پیدا کنم؟سپاس .نیاز به جواب فوری دارم اگر ممکنه لطف نمابید