جلوگيري از درخواست صدور سند

Mehdi Rostami

با سلام

املاك موروثي تقسيم نشده اي وجود دارد كه يكي از وراث اقدام به دريافت سند قطعه اي با همكاري شوراي محل نموده بدون اجازه ساير وراث اللخصوص دارنده برگه حصر وراثت حال أيا ميتوان اين سند را ابطال نمود چگونه بايد اقدام نمود سند مذكور را به نام همسر خود دريافت نموده است

چگونه ميتوان از درخواست سند ديگر جلوگيري نمود

در ضمن اقدام به ساخت بِنَا در قطعه اي نموده است كه كنتور برق ان به نام اينجانب مي باشد چگونه ميتوان جلوي درخواست سند برأي اين بِنَا را گرفت أيا كنتور برق كه به نام اينجانب مي باشد من ميتوانم درخواست سند نمايم