بخشنامه دولتی

معنوی

آیا بخشنامه های معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منشا قانونی دارد ؟؟؟ یعنی در دعاوی مالی و غیره می توان به آن ها به عنوان قانون استناد کرد؟